هنگام مواجهه با یک تصمیم سخت به هیچ وجه اصول خود را زیر پا نخواهیم گذاشت. پایبندی به اصول هدف اول ما است. ما کار درست را انجام خواهیم داد نه آسان ترین را.

دسته بندی ها